Microsoft fabulerar om öppna standarder

Microsoft har publicerat ett intressant dokument om "open standards":

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=98e425d7-c3e6-4d6d-881d-581752a32424

Dokumentet är så i grunden felaktigt att vi känner att det är nödvändigt att kritisera det. Nedan finner du vår originaltrogna svenska översättning av inledningen av dokumentet samt våra kommentarer. Microsofts dokument återges i ramarna. Övrig text är våra kommentarer.

Uppmuntran av valmöjligheter mellan öppna standarder sänker kostnader och ökar konkurrens och innovation

I svåra ekonomiska tider som dessa måste statsmakter vidta alla nödvändiga mått och steg för att garantera att de får största möjliga valuta för pengarna när de investerar offentliga medel. På samma sätt som programvara och IT-upphandlingspolicies inte skall medföra fördelar eller nackdelar för ett visst företag eller en viss licensmodell (t ex öppen källkod) framför någon annan, så bör statsmakter välkomna offentliga policies som låter myndigheter (och konsumenter) välja mellan de öppna standarder som bäst motsvarar deras behov. Valmöjlighet är inte bara en bra offentlig policy, det är också den mest kostnadseffektiva policyn, eftersom det uppmuntrar företag till intensiv konkurrens om den offentliga upphandlingen. Detta i sin tur säkerställer en effektiv användning av en knapp offentlig budget. Dessutom uppmuntrar det till större insyn och innovation, och gör det möjligt för statsmakter och kunder att undvika att bli beroende av en enda teknik eller ett enda företag.

Hela detta stycke innehåller vid en snabb genomläsning mest självklarheter, inget som man ytligt sett kan vända sig direkt emot. Vid en noggrann genomläsning hittar man dock två riktiga landminor i texten.

På ett lömskt sätt smyger man in begreppet "val mellan öppna standarder". Verklig valfrihet kommer inte av att man tvingas välja mellan olika standarder, utan av att man kan välja mellan olika implementationer av en och samma standard, och byta fritt mellan dem. Att skapa flera olika och inkompatibla standarder för samma sak, vilket Microsoft alltför ofta har gjort till sin affärsidé, medför just precis det man vill undvika: man blir beroende av de leverantörer som implementerar just den valda standarden. Om en standard är öppen men bara har en enda implementation blir man i praktiken lika inlåst som om man hade valt en sluten lösning. För att inte fara med osanning bör man alltså byta ut "välja mellan de öppna standarder som" ovan mot "välja mellan de implementationer av en öppen standard som". Som det står är det ett lömskt försök från Microsofts sida att smyga på läsaren ett falskt rättfärdigande av en fortsatt inlåsning till inkompatibla pseudostandarder som implementeras av en enda leverantör, exempelvis de själva.

En annan allvarligt felaktig formulering är utsagan om att "IT-upphandlingspolicies inte skall medföra fördelar eller nackdelar för ett visst företag eller en viss licensmodell (t ex öppen källkod)". Det som är lömskt här är att det är stor skillnad på att ge för- eller nackdelar för ett visst företag, vilket med rätta är förbjudet i offentlig upphandling, och att ge för- eller nackdelar för en viss licensmodell eller affärsmodell, vilket inte alls är förbjudet eller ens olämpligt. Det är tvärtom en naturlig del av en upphandlingsprocess att man först väljer den sorts licensiering som bäst motsvarar ens behov och sedan begär in anbud. Det är till exempel mycket vanligt att man av praktiska eller ekonomiska skäl först väljer mellan att hyra eller köpa utrustning och sedan begär in anbud för endera modellen, inte båda. Att på detta sätt försöka klumpa ihop två så olika begrepp som om de vore samma sak är ett tarvligt retoriskt knep som bör kritiseras för vad det är, nämligen en lögn.

Microsoft har skrivit en text som ytligt sett verkar oförarglig, men den följer en vanlig mall för politisk propaganda: man formulerar sig på ett sätt som ser ut som att man håller med sin motståndare, men smyger samtidigt in små men väsentliga skillnader som vänder innebörden till sin raka motsats. De försöker blanda bort begreppen om vad som är accepterade sanningar och vad som är deras egna åsikter. Detta är ett smutsigt sätt att föra en debatt.

Definition och huvudegenskaper för en "öppen standard"

Definition av öppen standard: En öppen standard är en publikt tillgänglig teknisk "specifikation" (en uppsättning tekniska instruktioner och krav) som utvecklas eller godkänns/ratificeras och underhålls av en konsensusbaserad process i en frivillig, marknadsdriven standardiseringsorganisation som är öppen för alla intresserade och kvalificerade parter, och för vilken eventuella patenträttigheter som krävs för att implementera specifikationen görs tillgängliga, av dem som utvecklar specifikationen, för alla som önskar implementera standarden på rimliga och icke uteslutande villkor (reasonable and non-discriminatory, "RAND") (antingen med eller utan betalning av en rimlig royalty eller licensavgift).

Öppna standarder definieras på liknande sätt av ledande standardiseringsorgan och industriorgan.
(länkar till diverse källor utelämnade, se originaldokumentet för detaljer)

Värt att notera är att ovanstående definitioner — några från ledande standardiseringsorgan som har producerat tusentals öppna standarder vilka har implementerats i oräkneliga produkter världen över — alla poängterar att RAND-villkor för licensiering (antingen utan kompensation eller med en rimlig royalty) är en väsentlig ingrediens för att en standard skall klassificeras som en "öppen standard".

Definitionen ser vederhäftig ut, och det finns förvisso många organ och intresseorganisationer som skulle skriva under på den, men man underlåter helt att nämna att detta är en definition, och att det finns en stor oenighet om huruvida det som kallas RAND-villkor är förenliga med en öppen standard. RAND med en aldrig så liten royaltybaserad avgift gör det till exempel omöjligt att implementera standarden i fri och öppen programvara, eftersom programvara som kräver att man betalar royalty inte kan distribueras fritt för gratis användning och vidareutveckling. Så kallade "RAND"-villkor inbegriper alltså villkor som i sig utesluter en specifik utvecklingsmodell, och de är därför inte att betrakta som icke uteslutande (non-discrimimatory). De definitioner man väljer att citera instämmer i Microsofts definition. Många andra instämmer inte, men de finns inte med i listan. Definitionen är omdiskuterad, och Microsoft försöker här sälja in sin egen tolkning av vad en öppen standard är genom att låtsas som om alla är överens. Så är absolut inte fallet. Detta är deras definition, och den tjänar deras egna syften.

En udda detalj som sticker ut är också att man säger "öppen för alla intresserade och kvalificerade parter", i stället för det brukliga "öppen för alla intresserade parter". Även om det kan synas vara en oviktig skillnad så anar man att det här lurar ett försök till att öppna för att på ett godtyckligt sätt utestänga vissa aktörer från samarbete kring en standard, t ex genom att säga att "kvalificerad" innebär att man skall vara medlem i en exklusiv branschorganisation med en dyr medlemsavgift.

Även den senare delen av dokumentet, som inte återges här i översättning, innehåller flera liknande försök till politisk påverkan under förespegling av opartisk information. Man citerar bara några få källor som alla håller med om ens egen ståndpunkt och förtiger den ofta kraftiga oppositionen, och man nämner sin egen mycket omdiskuterade standard "Office Open XML" i en lista över öppna standarder som om den hade ett lika allmänt och brett stöd som HTML, TCP/IP eller ODF när den i själva verket bara implementeras av Microsoft, och inte ens de själva implementerar den korrekt. De refererar dessutom till sin egen standard under det felaktiga och avsiktligt förvillande namnet "Open XML" och citerar senare staten Massachusetts för att ha sagt att det är fördelaktigt att välja "open, XML based standards", synbarligen i syfte att få en oinformerad läsare att tro att de sade "Open XML-based standards", vilket är något helt annat.

Myndigheter världen över gör klokt i att betrakta detta dokument som ytterligare ett propagandadokument från Microsoft som förtjänar att ignoreras. Det ger en felaktig, alltför förenklad och ensidig bild av en komplicerad och omdebatterad fråga, och saknar därför varje form av trovärdighet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License