Patentbubblan

Patent var en del av den ekonomiska bubbla som nu har spruckit.
Det är därför dags att kraftigt skriva ned värdet på dem.

Under framför allt de senaste åren har många företag börjat patentsöka i stort sett allt de gör, även uppenbara småsaker som vid en närmare granskning helt saknar uppfinningshöjd eller nyhetsvärde. Eftersom patentverken i världen blivit överlastade med ärenden och inte har tid att göra sitt jobb ordentligt så godkänns väldigt många av dessa undermåliga patent, som tas i det enda syftet att lägga hinder i vägen för konkurrenterna. I den mån de alls licensieras till andra kräver man ofta betydligt mer än skäligt betalt, för att göra det svårt eller rentav omöjligt för andra att göra samma sak till en rimlig kostnad. Det vanligaste sättet att tjäna pengar på patent i dag är att en patentinnehavare som knappast gjort någon innovation i verklig mening stämmer intet ont anande företag som gör något som de med fog anser vara uppenbart. De gör detta på ett eget sätt, men det råkar finnas ett patent på metoden som är så brett och ospecifikt att patentinnehavaren kan stämma vem som helst som gör något liknande. Detta går precis tvärt emot det ursprungliga syftet med patent: att publicera uppfinningar för att andra skall kunna bygga vidare på dem utan att uppfinnaren blir helt lottlös.

Denna cirkus av stämningar och uppgörelser — det går mycket sällan så långt som till rättegång i patenttvister — har gjorts i en ekonomi som länge varit allvarligt överhettad, och där man ogenerat skrivit upp värdet på diverse immateriella tillgångar för att på papperet öka värdet på ett företag. Efter det bryska uppvaknandet och i den allvarliga ekonomiska krisen som följde har man nu reducerat många av dessa artificiellt uppblåsta värderingar till mer rimliga nivåer. Förväntade marknadsandelar om tio år värderas inte längre till miljardbelopp, en befintlig kundkrets anses inte längre vara en outsinlig guldgruva, man kan inte längre locka horder av investerare baserat på en luddig idé som sedan visar sig vara omöjlig att genomföra, och så vidare. Men en sak har man tyvärr inte riktigt gjort upp med än: det finns många patentportföljer som fortfarande värderas till rena fantasisummor.

Banker världen över börjar nu rådfråga experter på patent för att bringa reda i värderingen av företag som baserar sin verksamhet helt eller delvis på patent. Med tanke på hur dåliga och svaga patent som godkänts under senare år av såväl USPTO (patentverket i USA) och EPO (EU:s patentverk) så är det nu hög tid att även patent omvärderas till att bättre motsvara deras egentliga värde, inte ett artificiellt uppblåst förväntat värde som satts utan verklighetsförankring av patentinnehavaren själv. Många existerande patent är av ytterst låg kvalitet, godkända på felaktiga grunder och därför formellt sett ogiltiga. Egentligen borde dessa omvärderas till noll.

Att skriva en patentansökan har i dag blivit ett cyniskt spel där patentjurister med alla medel försöker dölja att den så kallade innovationen är löjligt uppenbar och/eller gäller något som enligt gällande patentdirektiv inte kan patentskyddas, till exempel programkod eller en matematisk algoritm. Genom att inte kalla saker vid sina rätta namn och på andra sätt krångla till beskrivningen i onödan undviker man att en stressad patentgranskare hittar några tidigare publicerade resultat på området, vilket gör att en mycket viktig del av granskningen, kravet på nyhetsvärde, går helt förlorad. Den andra delen av granskningen, den om patenterbarheten hos det som beskrivs, försöker man också kringgå genom att vränga ord. Ett sätt är att inte kalla programkod för programkod utan använda luddiga begrepp som "datorimplementerad innovation", och att artificiellt undvika formuleringen "en metod för" och i stället säga "en apparat och metod för", även om den apparat som beskrivs inte är något annat än en dator vilken som helst. Om all innovation och all funktionalitet egentligen ligger i programkoden så skall patentet inte godkännas. Detta står tydligt i gällande patentdirektiv både för USA och för EU-området.

Patent var en del av den ekonomiska bubbla som nu har spruckit. Det är därför hög tid att göra upp räkningen med den stora mängden övervärderade, usla patent och se till att alla de företag som gjort sig beroende av denna patentbubbla får ner fötterna på jorden igen och börjar använda patent till det de egentligen är avsedda för, nämligen att stimulera och underlätta innovation, inte som nu att förhindra den.

Stefan Gustavson, 2008-12-22

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License