openstandards.se

Information om öppna standarder på svenska

Webbplatsen openstandards.se är ett informations- och diskussionsforum kring ämnet öppna standarder för IT-området. Vi ser öppna standarder som en av grundförutsättningarna för en fungerande fri utveckling av modern programvara. Nedan ges några utvalda rubriker, med de nyaste först. Några tidigare rubriker finner du här. Andra artiklar hittar du via menyn till vänster.

Svenska myndigheter förstärker fokus på öppna standarder

För offentlig förvaltning (stat, kommuner och landsting) rekommenderas val av öppna standarder för IT-lösningar. En nyligen uppdaterad lista över dokumentformatstandarder som anses öppna inkluderar PDF, ODF och HTML, men talande nog inte OOXML.

Library of Congress accepterar OOXML

I ett artikel från Library of Congress meddelar man att OOXML nu kommer att vara ett accepterat format för digital arkivering av dokument, förutom ODF och PDF. Den som följt debatten under de senaste åren vet att OOXML är ren dynga som bara gör ett tafatt och misslyckat försök att på papperet stödja standardisering och öppenhet. Nyheten är tyvärr inte direkt förvånande, med tanke på Microsofts starka ställning på marknaden och i den amerikanska ekonomin. Däremot är det intressant att notera det tog så lång tid innan Microsofts format fick officiell status som arkivformat i det här sammanhanget. Formatet OOXML är ett illa hopkommet hastverk som skapades och standardiserades i en genomkorrupt process i ECMA och ISO år 2007-2009, och 2012 uppdaterades standarden till att bli något mindre trasig, men det är fortfarande ett sorgligt härke utan existensberättigande.

Storbritannien kräver ODF för statsapparaten

Andy Updegrove rapporterar om ett välkommet beslut från UK Cabinet Office, där dokumentformatet ODF blir ett krav för framtida upphandlingar av IT-lösningar för statsapparaten. Microsofts högljudda protester och påtryckningar för att man även skulle acceptera deras eget sorgliga hopkok OOXML visade sig till slut fruktlösa.

Mozilla startar nyhetsbevakning om öppenhet

På webplatsen https://openstandard.mozilla.org hittar du nu numera nyheter och information om öppna lösningar och öppna standarder. (Mozilla är organisationen som står bakom den öppna webbläsaren Firefox.)

Öppna standarder för personlig integritet

I efterdyningarna av avslöjandena kring NSA:s hemliga spionerande på den privata kommunikationen mellan i stort sett alla människor i hela världen har Bruce Schneier, välkänd säkerhetsexpert, gått ut med goda råd om hur man kan bevara sin personliga sfär någorlunda privat. Råden inbegriper att använda öppna standarder för kryptering. NSA har nämligen betalat, tvingat eller duperat ett antal stora leverantörer av kommersiell krypteringsprogramvara till att bygga in "bakdörrar" i form av medvetna svagheter i krypteringen, för att de lätt skall kunna dekryptera information som krypterats med den programvaran. Förutom den avgrundsdjupa misstro mot statsmakterna i USA och en rad andra länder som detta håller på att skapa så kan man hoppas att det får åtminstone en viss effekt på programvarumarknaden. Vi som värdesätter vår integritet och vill att privat kommunikation ska förbli privat trots att vi inte är terrorister kommer att fortsätta att använda öppna lösningar för kryptering. Det gör oss naturligtvis inte immuna mot attacker från NSA och andra resursstarka organisationer med rymliga samveten, men det gör det i alla fall inte lika lätt att tjuvlyssna på kommunikationen som om man använder kommersiella speciallösningar där leverantören byggt in vidöppna bakdörrar.

Tillit är svårt att skaffa sig, och lätt att förstöra. Ett antal så kallade "datasäkerhetsföretag" får nu se om sina hus.

Google fortsätter driva öppen videostandard

MPEG-LA har gått med på att sluta försöka lägga ett slags tull på Googles förslag till öppen videostandard, VP8. En licens har tecknats som gör det möjligt att implementera en videouppspelare för VP8-formatet utan att betala vare sig licensavgifter eller royalty till MPEG-LA. Den "patentpool" som bildades för att tvinga folk till att teckna en licens direkt med MPEG-LA för att implementera Googles standard har upphört. En rad kritiska röster har höjts mot detta ur de gamla dinosauriernas läger, men kritiken har varit ospecifik och aggressiv snarare än saklig, vilket snarast tyder på att en rad stora traditionella aktörer på licensieringsmarknaden ser en av sina inkomstkällor sina. Taktiken verkar alltför lik "FUD" för att kunna tas på allvar. (FUD är förkortning för "fear, uncertainty and doubt", en smutsig men ofta använd taktik att sprida rädsla, osäkerhet och tvivel genom ospecifika uttalanden i stället för att komma med konkret och saklig kritik.)

I processen för certifiering av VP8-formatet som en standard hos IETF har Nokia anmält att de har en lång rad patent som de anser att VP8 inkräktar på, men Nokia är ett företag som griper efter halmstrån för att överleva, och de går sedan en tid tillbaka helt i Microsofts ledband mot en oförtjänt och för tidig grav.

Storbritannien fortsätter infria sina löften

Storbritanniens beslut att i första hand använda fri programvara och öppna standarder i digitala informationslösningar för statsapparaten har nu konkretiserats i en handbok. Reglerna publiceras i sin slutliga form i april 2013, och skall gälla från april 2104. Ur innehållet kan vi citera "Öppna standarder skall ges företräde" ("Preference should be given to using open standards) samt det än mer långtgående och glädjande "Programvara skall publiceras som öppen källkod" ("Software should be published as open source").

Document Freedom Day 27 mars 2013

Medvetenheten om att öppna standarder är bra för samhället sprider sig, och Document Freedom Day, ett initiativ som startades av FSF Europe för några år sedan, får snabbt mer luft under vingarna och drar till sig allt mer uppmärksamhet. Läs gärna mer på webbplatsen för Document Freedom Day. Många kloka människor med djupa insikter framför sina genomtänkta synpunkter.

Portugal väljer ODF

Portugal har valt sida i den ofta heta och infekterade striden om standardiserade dokumentformat för offentlig sektor. De valde att använda ODF, och att inte tillåta OOXML. Andra öppna standarder för dokumentformat och protokoll som nu kommer att bli obligatoriska i statlig verksamhet i Portugal är PDF, XML, XMPP, IMAP, SMTP, CALDAV och LDAP.
En inofficiell delöversättning till svenska ges nedan. Andy Updegroves blogg har mer information och hela pressreleasen på engelska.

Val har gjorts, och ODF är den valda öppna standarden för redigerbara dokument. Vi anser att detta är lämpligt, eftersom ODF implementeras av flera olika leverantörer, såväl i öppen källkod som proprietär programvara, på flera operativsystem. Eftersom det är en sant öppen standard kan den implementeras av vilken leverantör som helst som så önskar. Detta är ett val som kommer att spara pengar och undvika inlåsning till en enstaka leverantör.
Den aktuella lagen om öppna standarder (lag 36/2011) sänder ett tydligt budskap till marknaden: från och med nu kommer endast öppna standarder att användas i den offentliga sektorn. ESOP har informerat sina medlemmar att de måste säkerställa uppfyllande av standarden för att få lämna in bud på offentliga upphandlingar.

Särskilt stycket om att garantera att standarden uppfylls är beska droppar för Microsoft. De implementerar vare sig ODF-standarden eller sin egen OOXML korrekt, utan tar sig friheter med att bara stödja delar av ODF och använda en modifierad version av OOXML som inte följer ISO-standarden.

Spanien visar sig vara ett föregångsland

Efter att ha gratulerat Storbritannien till det kloka beslutet att definiera öppna standarder som sådana standarder som inte innebär några licensavgifter, royalties eller andra kostnader för implementering har vi fått påpekat för oss att Spanien ända sedan 2007 haft en liknande formulering i lagtext. Citat från appendix med definitioner på sidan 17 i dokumentet:

Öppen standard: En standard som uppfyller följande kriterier:
— Är publicerad och kan anskaffas fritt eller till en kostnad som inte innebär ett hinder för tillgång,
— Användning och implementering av standarden är inte avhängig av några avgifter för immaterialrätt.

Estándar abierto: Aquel que reúna las siguientes condiciones:
— sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso,
— su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.

Storbritannien gör rätt till slut

Efter flera turer mellan hopp och förtvivlan kan vi med glädje meddela att Storbritannien nu (november 2012) antagit en officiell policy för IT-upphandlingar som är en mycket trevlig läsning. Man kräver öppna standarder i myndigheters IT-system såvida inte starka skäl talar emot det, och öppna standarder defineras klart och tydligt som standarder som inte kräver några licensavgifter för att implementeras. Processen som föregick beslutet påverkades på ett otillbörligt sätt av aktörer som inte vill se sant öppna standarder vinna fotfäste i världen, men till slut fattade man ändå ett klokt beslut och valde den väg framåt som ger bäst möjligheter till fri och öppen konkurrens. Lösningar med fri programvara kan nu konkurrera om statlig upphandling på ett rättvist sätt. Vi gratulerar Storbritannien och hoppas att liknande policies antas i fler EU-länder, inte minst Sverige.

"OpenStand" publicerar sunda principer för öppna standarder

En nybildad sammanslutning av en rad tunga aktörer inom IT-standarder (IEEE, IETF, IAB, Internet Society och W3C) har i dagarna slagit på trumman för sitt initiativ "OpenStand", en uppsättning rekommendationer om sunda principer för standarder inom IT-området. Det finns inte så många överraskningar i dokumentet, och de inkluderar tyvärr "FRAND" som acceptabla villkor för licensiering, men det är bara att vänta med så många aktörer som alla stretar åt var sitt håll. Även om dokumentet inte säger så mycket konkret så är det på det hela taget ett välkommet initiativ som förhoppningsvis kan hjälpa till att sprida medvetenheten om betydelsen av öppna standarder. Andy Updegrove har en närmare analys av dokumentet (på engelska).

"Öppna standarder omöjliga att definiera", säger Microsoft

I samband med Storbritanniens öppna konsultation om vad som ska utgöra basen för offentliga upphandlingar inom IT-sektorn ser vi nu en rad kommersiella aktörer försöka göra definitionen av begreppet "öppen standard" så urvattnad och innehållslös som möjligt. Egentligen vill de motsätta sig öppenhet, men det skulle vara politiskt omöjligt. I stället försöker man hävda att öppenhet inte är något absolut begrepp, och i extremfallet att det inte ens går att definera vad öppenhet är. En artikel i Computer Weekly (på engelska) presenterar en skrämmande intervju med en representant för Microsoft som i uppenbara cirkelresonemang försöker vränga ordet "öppen" i begreppet "öppen standard" till att betyda "i någon mån öppen, eller åtminstone inte hemlig", vilket helt skulle ta udden ur den rekommendation som håller på att beslutas.
Den starka lobbyn försöker behålla sitt osunda grepp om marknaden genom att definera om ord och begrepp för sina egna syften och förvirra dem som försöker bringa reda i situationen. Det är ett smutsigt sätt att föra en debatt.

Allt fler vill undvika inlåsning

Simon Phipps rapporterar på InfoWorld från en konferens om öppen källkod att allt fler aktörer väljer att undvika inlåsning, och att öppna standarder och att ha verkliga alternativ vad gäller leverantörer av en viss tjänst numera ofta värderas högre än att spara pengar på kort sikt. Speciellt värt att notera är denna observation: Paradoxalt nog är det så att om en leverantör försöker låsa upp sina kunder kommer de att försöka byta plattform, men om de får möjligheten att byta kommer de troligen att stanna kvar. ("Paradoxically, when a supplier tries to lock in its customers, they will try to leave; give them the freedom to do so, and they will most likely stay, all other things being equal.")

Detaljer om Microsofts lobbying mot öppna standarder i Storbritannien

Glyn Moody begärde ut handlingar från myndigheterna i Storbritannien för att utreda hur och i vilken omfattning Microsoft propagerade emot det förslag som diskuterades om att staten vid upphandlingar av programvara och IT-system i första hand skulle välja lösningar som baserar sig på öppna och royaltyfria standarder. Det resulterade i en mycket intressant och tankeväckande artikelserie, och den rekommenderas för läsning. Eftersom det rör sig om artiklar skrivna för en kommersiell tidskrift (ComputerWorld UK) har vi inte ens brytt oss om att fråga om lov att publicera en översättning till svenska, men det engelska originalet rekommenderas varmt.

Microsoft fortsätter förvirra i Storbritannien

Efter att Microsoft genom intensiv lobbying drivit fram en omprövning av Storbritanniens beslut om att alla framtida upphandlingar av IT-lösningar inom offentlig sektor skulle bygga på öppna och royaltyfria standarder har man nu gått vidare till att försöka skjuta ett annat beslut i sank, nämligen det om att offentliga dokument skall lagras på det öppna och standardiserade ODF-formatet. Microsoft försöker hävda att det är lämpligt att rekommendera två standarder, och hävdar att en av dem skall vara deras egna standard OOXML, som de för några år sedan tvingade igenom ISO:s standardiseringsprocess med våld. En rapport på engelska står att läsa i Computer Weekly.

Det spelar strängt taget ingen roll om Storbritannien gör som Microsoft föreslår. Det finns nämligen ingen programvara på marknaden som implementerar ISO-standarden för OOXML, ISO29500. Microsoft Office implementerar fortfarande en bakåtkompatibel version som till nöds tillåts för konverterade äldre dokument enligt ISO-standarden, men som inte skall användas för nya dokument. Ordet "skall" har en specifik och tvingande innebörd i standarddokument, och många av de ålderstigna fasoner som Microsoft Office har för sig när det sparar nya filer är inte tillåtna enligt standarden. Den aktuella versionen av ISO29500 beskriver dessutom filformatet från Office 2007, och senare versioner av Microsoft Office har gjort flera icke standardiserade avsteg från detta. Att tillåta OOXML som dokumentformat förutsatt att den gällande ISO-standarden används kommer alltså ändå inte att göra att Microsoft Office kommer ifråga för offentlig upphandling. Vi dristar oss till att föreslå Microsoft att försöka implementera standarden korrekt, eller göra som alla andra och implementera ODF-formatet korrekt enligt dess ISO-standard ISO26300. Stödet för ODF i Microsoft Office har gjorts svagt med flit för att folk inte ska välja att använda det formatet tillsammans med Microsoft-programvara.

Microsoft verkar desperata och ser ut att ha betänkliga problem att hitta en strategi för att behålla sitt strypgrepp om dokumentmarknaden. Kanske skulle de i stället börja fundera på hur de kan konkurrera på ärliga grunder. Frågan är om de tappat förmågan att göra det. Kanske har de aldrig ens haft den.

New Hampshire anammar öppna standarder och fri programvara

Staten New Hampshire i USA har antagit en lag som uttryckligen anger fri programvara och öppna standarder som den lämpligaste vägen framåt för sina offentliga IT-satsningar. Dokumentet pekar dels på att öppen och framtidssäker tillgång till offentliga data bäst garanteras av öppna standarder, dels att programvarulicenser innebär en stor kostnad som kan reduceras eller elimineras med fri programvara. Lagtexten är mycket trevlig läsning. Nu återstår att se om lagen får något genomslag. Starka krafter kommer förmodligen att jobba hårt i det tysta för att motverka den.

EU-patentdirektivet dödförklaras av jurister

En artikel av Thomas Jaeger vid Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, som kommer att publiceras i International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC), skräder inte orden om det förslag om ett europeiskt "superpatent" som ältats i EU-kretsar sedan 2009 och som nu enligt uppgift skulle vara klart för beslut i parlamentet. Förslaget är en konstruktion som har allvarliga fundamentala brister vad gäller insyn, rättssäkerhet och jurisdiktion, och som inte är kompatibel med gällande EU-lagstiftning. Ett citat ur artikeln är att man nu är "tillbaka på ruta ett", alltså att förslaget i sin helhet behöver skrotas och göras om från början. Omröstningen i EU-parlamentet har fortfarande inte gjorts, men kritiken mot förslaget och hela processen bakom det kommer nu alltså inte bara från partisaner och aktivister utan även från erfarna jurister som analyserar de juridiska konsekvenserna av att införa det föreslagna ramverket. Det ser mörkt ut för förslaget, som vid flera tillfällen mött hård kritik för att vara en verklighetsfrämmande konstruktion som drivits igenom på ytterst oklara och lösa grunder av tjänstemän med en egen agenda som är ställd utom politisk kontroll. Patentdirektivet verkar helt enkelt inte klara av ett möte med verkligheten. Vi är inte direkt förvånade. Det är bara synd att det tagit så lång tid och kostat så mycket möda innan idiotierna slutligen stoppades.

Oroande rapport från brittiska regeringskansliet

En läckt rapport från det brittiska regeringskansliet ger en oroväckande bild av att Microsoft genom stark och direkt lobbying snarare än via indirekta "konsulter" och köpta "analytiker" påverkat den brittiska regeringen att ändra sin tidigare inställning att kräva fri licensiering av patent för att en standard skall få kallas öppen och användas i statliga informationssystem, och i stället tillåta så kallade "FRAND"-villkor för eventuella ingående patent. En lika rutten och korrupt process rapporterades för arbetet med EIF 2.0, det övergripande EU-ramverket för öppna standarder. Det urholkades till slut till ett tandlöst och till intet förpliktigande dokument genom intensiv påverkan från "IT-branschen", vilket i detta fall innebär ett fåtal stora amerikanska aktörer med Microsoft i spetsen. De ser med all rätt sin föråldrade affärsmodell hotad om standarder blir verkligt öppna och fri programvara får ett stabilt fotfäste i offentliga upphandlingar och system för myndighetsutövning. Frågan är om det är statsmakternas uppgift att hålla en döende industri om ryggen så att de skall kunna fortsätta sälja sina övervärderade och undermåliga produkter, eller om man skall uppmuntra ett sedan länge behövligt paradigmskifte inom IT-sektorn. Vi ber att få luta mycket starkt åt det senare.

Vi tar tillbaka våra tidigare gratulationer av Storbritanniens från början kloka inställning, och konstaterar bittert att britterna fallit för samma osunda och ovederhäftiga påtryckningar som många andra. Microsoft har självklart inget som helst intresse av att skapa ett klimat av fri och öppen konkurrens som gynnar ett brett urval av aktörer och inte bara några få stora giganter som mutat in marknaden mellan sig. Vi kan bara beklaga att en regering i ett fritt demokratiskt land låtit sig duperas till att byta inställning i en så viktig och avgörande fråga för framtiden, och det av en redan ökänt skrupelfri kommersiell aktör med ett uppenbart starkt egenintresse som står i direkt konflikt med statens uttalade önskan att befrämja konkurrens och minska landets IT-kostnader.

Tandlös patentreform klubbad i USA

I dagarna tog senaten i USA det avgörande beslutet om att genomföra en ganska genomgripande förändring av deras patentsystem. Reformen innebär bland annat nya regler för vem som ska anses vara uppfinnare i lagens mening. Man tar bort den komplicerade och ofta godtyckliga bedömningen av vem som var först med att uppfinna något ("first to invent"), och inför i stället principen som tillämpas i resten av världen, nämligen att den som först skickar in en patentansökan skall anses vara uppfinnaren ("first to file"). Syftet är att förenkla systemet och korta väntetiden på att få en patentansökan behandlad, från dagens nivå på flera år till något som är mer rimligt. Tyvärr gör man i reformen inga som helst försök att reda ut förvirringen kring vad som ska anses vara patenterbart. Precis när kritiken börjar ta fart på allvar mot den lavinartat ökande floden av usla patent så gör reformen det snarast lättare att ta patent än förut. Många av de ambitiösa och välkomna förändringar som fanns i det förslag som president Obama tog initiativ till år 2009 har försvunnit på vägen, och resultatet är en ganska urvattnad reform. De problemtyngda programvarupatent som snärjt in så många IT-företag i långdragna, dyra och improduktiva rättstvister kommer alltså att fortsätta att plåga USA och världen ytterligare en tid.

Storbritannien sätter ner foten om öppna standarder

I ett klokt och välkommet klargörande av ett nyligen taget beslut om offentlig upphandling har Storbritannien förklarat att man står fast vid sitt beslut att kräva att eventuella patent som krävs för att implementera öppna standarder skall göras fritt tillgängliga utan avgifter för dem som vill implementera standarden. ("Royalty free", RF, snarare än "Fair, reasonable and non-discriminatory", FRAND.) Glyn Moody ger en detaljerad rapport på engelska. Vi gratulerar återigen Storbritannien till ett klokt beslut, och hoppas att andra länder följer deras goda exempel i den här frågan.

Richard Stallman: Europa kopierar USA:s misstag

I en artikel i the Guardian ger Richard Stallman en kort och kärnfull förklaring till varför den föreslagna europeiska patentreformen är ett stort misstag. Programvarumarknaden i USA håller på att gå i baklås på grund av hundratusentals programvarupatent på triviala men nödvändiga programkomponenter. Där finns en stor mängd blodsugande företag som har som enda affärsidé att stämma andra företag för att sno åt sig en del av deras vinster, och det slags patent som gör deras verksamhet möjlig håller på att få fotfäste även i Europa. Det borde vara uppenbart även för politiker och patentverkets tjänstemän att systemet i USA inte fungerar. Trots detta håller Europa på att "harmonisera patentreglerna" på ett sätt som uttryckligen tillåter patent på ren programvara och öppnar dammluckorna för ett inflöde av hundratusentals undermåliga och skadliga patent från USA.
Vi har tyvärr inte tillstånd att göra en översättning till svenska, så vi hänvisar till det engelska originalet i länken ovan.

Federal Trade Commission intresserar sig för standarder och patent

USA:s Federal Trade Commission (FTC) har begärt in synpunkter inom området standarder och patent. Speciellt värt att nämna är ett svar från Xiph.org, där man bland annat säger (vår översättning):

Xiph.org rekommenderar att FTC verkar för att kräva specifikt offentliggörande i förväg av patent eller patentansökningar som skulle vara tillämpliga på standarder som är under utveckling, att uraktlåtenhet att göra detta gör patentet ogiltigt, och att åberopande av ett sådant patent i efterhand skall anses vara konkurrenshämmande. Detta bör gälla inte bara för standardiseringsaktiviteter som patentinnehavaren deltar i eller känner till, utan sådana som denne borde ha känt till.

The Xiph.Org Foundation recommends that the FTC work to require specific, ex ante disclosure of patents or patent applications that would read on standards under development, that failure to disclose exhaust the patent, and assertion of such a patent ex post be deemed anti-competitive. This should apply not only to standards development activities that the patent holder participates in or knows about, but those it should have known about.

Många har liknande åsikter, men Xiph.org har det mest konkreta förslaget på lösning, även om ett sådant förslag naturligtvis ogillas starkt av patentlobbyn.

WebODF: fria molnbaserade office-applikationer

WebODF är ett projekt som syftar till att göra det möjligt att visa och redigera dokument på det öppna, fria och standardiserade ODF-formatet via vanliga websidor, alltså att göra samma sak som Google Docs och liknande applikationer, men med fri och öppen källkod licensierad under AGPL (Affero-GPL, en variant av Gnu-projektets General Public License som är särskilt ämnad för program som körs via nätverk). Projektet har nyligen tagit stora steg framåt och är nu mycket användbart, även om det fortfarande behövs en del arbete med detaljer innan det är lika polerat som exempelvis Google Docs. Titta gärna på projektets hemsida och den demo som finns där.

Vad som är tekniskt anmärkningsvärt är att ODF-dokument laddas som XML-data via JavaScript och formateras direkt som XHTML med CSS för presentation på en websida. Detta är ett tydligt tecken på att ODF är ett väldesignat XML-format som lämpar sig för att utbyta data mellan vitt skilda plattformar. Som jämförelse kan nämnas att det skulle vara betydligt svårare, kanske rentav omöjligt, att göra samma direkta översättning till XHTML från Microsofts stökiga, illa genomtänkta och förhållandevis ostrukturerade XML-format OOXML. OOXML-formatet designades helt utan tanke på kompatibilitet med andra plattformar än Microsofts egen, och utan tanke på att följa praxis för hur ett strukturerat och väldesignat XML-format bör se ut.

ODF-standarden fortsätter alltså att implementeras och stödjas på allt fler håll. Microsofts standardiserade XML-format för Office-dokument stöds fortfarande inte ens av dem själva. Det är tveksamt om den standarden överhuvudtaget har någon framtid. Farhågorna att den farsartade och osunda standardiseringsprocessen bakom OOXML bara var ett spel för gallerierna för att ge ett falskt sken av att vilja följa en öppen standard framstår som alltmer välgrundade.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License