Tidigare rubriker

Öppna lösningar passar även i slutna system

Från ett välkommet men oväntat håll har det kommit stöd för öppen källkod och öppna standarder: USA:s försvarsdepartement har publicerat en rapport "Lessons Learned" som förespråkar att myndigheter, även sådana med hemlig verksamhet, bör överväga noga att använda öppna lösningar. Rapporten, som får distribueras fritt under en Creative Commons-licens, förklarar hur sådana satsningar bör göras och pekar på vanliga misstag när företag och myndigheter blandar sig i öppna utvecklingsprojekt. Värt att notera är att man särskilt varnar för att göra sig beroende av specifikationer och pseudostandarder som kontrolleras av enstaka aktörer på marknaden, och att man i sin definition av "öppna standarder" citerar European Interoperability Framework 1.0. Rapporten i sin helhet är mycket läsvärd och rekommenderas starkt. Den kommer från en av de historiskt sett mest slutna organisationerna i världen, men de har övergett den föråldrade synen att säkerhet uppnås med hemliga system utan insyn, "security by obscurity". I stället talar man nu om att säkerhet är en fråga om kvalitet, och att öppna lösningar skapade i ett brett samarbete är betydligt bättre på att leverera god kvalitet till en rimlig kostnad än vad som skulle vara möjligt med en sluten, intern utvecklingsprocess. Man talar rentav nedsättande om kategoriska motståndare mot öppen källkod. Ett fundamentalt paradigmskifte är på gång, och till stor del verkar det redan ha skett.

Öppna standarder får fotfäste i Storbritannien

Två goda nyheter rapporteras från Storbritannien. Där införde man nyligen nya regler för offentlig upphandling som kräver att öppna standarder skall användas i den offentliga sektorns IT-system närhelst så är möjligt, och man definierar öppna standarder på det sätt som förespråkas av de flesta som är genuint intresserade av öppenhet och interoperabilitet, nämligen med villkoret att de skall vara fritt implementerbara utan royalties eller andra avgifter. Nu har man dessutom publicerat en ambitiös och konkret plan för hur man skall få en verklig förändring till stånd. Vi gratulerar våra brittiska vänner och hoppas detta får återklang även hos oss och på andra ställen i världen.

Ryska statsförvaltningen byter till Linux

Mycket ont kan (och bör) sägas om Rysslands premiärminister Vladimir Putin, men även en blind höna hittar ibland ett korn. Nyligen undertecknade han ett officiellt beslut om att den ryska statsapparaten skall övergå till att använda Linux och fri programvara i sin verksamhet där så är möjligt. Beslutet gäller perioden från 2011 till 2015, och övergången skall starta det andra kvartalet 2012. Nyckelformuleringen i dokumentet är följande (vår översättning följd av originalet):

Premiärminister Vladimir Putin har undertecknat en plan för att statsförvaltningen och den federala budgeten skall övergå till att använda fri programvara. Enligt dokumentet bör införandet av Linux i regeringen börja andra kvartalet 2012.
Idag blev det känt att premiärminister Vladimir Putin undertecknade ett dokument som beskriver tidsplanen för statsförvaltningens övergång till fri programvara (OSS).
Dokumentet kallas för en "plan för övergången för de federala myndigheterna och institutioner inom den federala budgeten till användning av fri programvara" och omfattar perioden 2011 till 2015.

Глава правительства Владимир Путин подписал план перехода властных структур и федеральных бюджетников на свободное ПО. Согласно документу, внедрение Linux во власти должно начаться во II квартале 2012 г.
Сегодня стало известно, что премьер-министр Владимир Путин подписал документ, в котором описан график перехода властных структур на свободное ПО (СПО).
Документ называется «План перехода федеральных органов власти и федеральных бюджетных учреждений на использование свободного программного обеспечения» и освещает период с 2011 до 2015 г.

Blandade känslor inför EIF 2.0

EIF 1.0, den första versionen av European Interoperability Framework, var ett dokument som starkt och tydligt rekommenderade användandet av öppna standarder och förespråkade att åtminstone alltid överväga att använda fri programvara för offentlig verksamhet. Man valde även att använda en stark och tydlig definition av öppna standarder.
Den uppdaterade versionen, EIF 2.0, släpptes i dagarna efter åratal av beslutsångest. Fördröjningen har till stor del berott på en intensiv lobbyverksamhet från kommersiella aktörer för att försvaga de starka ställningstaganden som gjordes i EIF 1.0, och dessvärre får man väl säga att lobbyisterna lyckats i sitt värv. Den uppdaterade versionen är betydligt mer utvattnad och tandlös än den förra, och man har på flera nyckelpunkter valt att formulera sig oklart och på ett till föga eller intet förpliktigande sätt, vilket tydligt pekar på starka externa påtryckningar under författandet av dokumentet.
Däremot är det alls inte bara mörker i Europa på den här fronten. De policydokument och de konkreta handlingsplaner som åtföljer EIF 2.0 är betydligt mer upplyftande läsning, och ger en bild av ett EU som fortfarande är fast beslutet att fortsätta övergången till öppna standarder, öppna data och öppna och interoperabla IT-system inom EU:s statsapparat och i Europa i allmänhet, även trots starka påtryckningar från marknadsaktörer som vill raka motsatsen.
Några centrala dokument i frågan är följande:

Indiens öppna policy publicerad

Den IT-policy om öppna standarder som Indien nyligen antog och som omtalas i en tidigare notis nedan har nu publicerats. Se vidare det officiella PDF-dokumentet. Vi får hoppas att EU studerar Indiens kloka och väl genomtänkta beslut noga i den pågående och långdragna processen om EIF, European Interoperability Framework.

Google stämmer statsförvaltningen i USA för Microsoft-kontrakt

Google har nyligen stämt det amerikanska inrikesdepartementet för att de gör en upphandling av ett nytt e-postsystem där de uttryckligen kräver att det skall levereras av Microsoft, och därmed på ett otillbörligt sätt sätter konkurrensen ur spel genom att utesluta alla andra leverantörer från budgivningen. Bedömare menar att Google har starka argument i målet, och det kommer att bli intressant att följa utvecklingen framöver.

Indien fattar policybeslut om öppna standarder

Indien, ett av världens folkrikaste länder med en snabbt växande IT-industri, har nyligen fattat ett policybeslut om att alla data som används inom statsförvaltningen skall lagras i ett öppet standardiserat format. Beslutet är ännu inte officiellt annonserat, men det är taget och klart. En kort blänkare på engelska finns i webpublikationen Outlook India, och mer är att vänta från officiellt håll inom kort. Det är mycket glädjande att se att Indien fattat ett så klokt beslut för framtiden, trots att det fanns starka krafter som ville behålla den nuvarande situationen med inlåsning till en rad slutna format.

Rob Weir: ISO olämpligt för öppna standarder

Rob Weir, en känd och respekterad röst inom standardisering, sticker ut hakan och hävdar att ISO är ett olämpligt forum för att skapa öppna standarder. Vi har inga omedelbara planer på att översätta hans ganska informella bloggartikel till svenska, men vi rekommenderar det engelska originalet som en nyttig tankeställare.

Nya Zeeland förbjuder patent på programvara

I den pågående cirkusen kring patent på programvara kan noteras en glad nyhet: Nya Zeeland kommer snart att införa en ny lag som uttryckligen förbjuder sådana patent. Formuleringen i lagen är glasklar: "Ett datorprogram är inte en patenterbar uppfinning" (a computer program is not a patentable invention). Även inom EU:s patentdirektiv finns en sådan klausul, men den fick en formulering som gjort att den kan misstolkas, och den har därför under senare år kringgåtts alltmer med olika krumbukter. Det faktum att Nya Zeeland nu antar en lag som så tydligt tar ställning emot programvarupatent får ses som ett klart steg mot att verkligen se till att sådana patent inte godkänns i landet. Vi gratulerar Nya Zeeland och hoppas att EU tar lärdom av dem i stället för att fortsätta att följa i USA:s spår, där patentsystemet håller på att spåra ur fullständigt på grund av en stor och stadigt ökande mängd programvarupatent med ty åtföljande segdragna och kostsamma rättsprocesser över uppenbara trivialiteter.

ISO försöker förhindra missbruk

I efterdyningarna av standardiseringen av Microsofts OOXML, det som numera på mycket tveksamma grunder är ISO-standarden IS29500 men som saknar varje form av likhet med alla riktiga standarder, så har ISO nu ändrat sina regler för hur man skall behandla så kallade "fast track submissions". Standarder som är av så tveksam natur och av så låg kvalitet att de inte får tillräckligt stöd av ISO:s medlemmar i den första omröstningen kommer nu helt enkelt att avslås, utan att ges en andra chans i en illa reglerad och dysfunktionell process för att försöka reda ut problemen. Dessa nya regler gäller från juli 2010 och var inte i bruk när Microsoft via ECMA presenterade sin ytterst illa hopkomna ECMA-standard ECMA376 för ISO-ratificering via "fast track". Om så hade varit fallet så hade IS29500 inte varit en ISO-standard i dag, och de ändrade reglerna är uppenbart tillkomna för att förhindra en upprepning av samma sorts upprörande missbruk av reglerna som vi såg i OOXML-processen. Rob Weir beskriver det närmare i sin blogg, på engelska.

Neelie Kroes talar med öppet hjärta

I en pressrelease från EU:s Neelie Kroes, vice ordförande för EU-kommissionens digitala agenda, talar hon med stor insikt och all önskvärd tydlighet om behovet av öppenhet och bättre europeiska insatser för standardisering på IT-området, hur det skall uppnås och vilka konsekvenserna blir om vi misslyckas. Vi tyckte hennes ord var så läsvärda och kloka att vi gjorde en översättning till svenska. Notera att översättningen är vår egen - dokumentet har alltså inte översatts till svenska av EU-kommissionen. För officiella citat ber vi er att själva verifiera mot det engelska originalet.

Jag är fortfarande en stark anhängare av öppna standarder. Jag tror på öppenhet, och jag tror på att leva som man lär.
— Neelie Kroes

EU publicerar snömos om öppenhet

Ett nyligen framlagt dokument om EU:s digitala agenda för både den närmaste framtiden och på längre sikt innehåller ett tydligt och glädjande uttalande om öppna standarder inom informations- och kommunikationsteknik (IKT):

För att människor ska kunna skapa, kombinera och göra innovationer måste IKT-produkter och IKT-tjänster vara öppna och interoperabla.

Tyvärr är dokumentet i sin helhet ganska vingklippt och urvattnat på grund av intensiv lobbying från vissa starka kommersiella aktörer som inte vill se några krav på sant öppna standarder enligt EU:s nuvarande definition av begreppet. I stället för att tala om "öppna standarder" går man som katten kring het gröt och använder det till intet förpliktigande begreppet "standarder och öppna plattformar", utan att närmare definera vare sig "standarder" eller "öppna". Formuleringen ger sken av att en öppen plattform skulle kunna basera sig på något annat än en öppen standard, vilket vi ser som absurt. Andemeningen i dokumentet är lovvärd, men kommissionen föll på målsnöret och valde att låta privata kommersiella intressen påverka den politiska processen på ett oroande och otillbörligt sätt.

Microsoft fabulerar om öppna standarder

Microsoft har publicerat ett dokument där man vänder upp och ned på begreppen kring öppna standarder på ett lömskt och farligt sätt. Dokumentet är så långt ifrån vad det utger sig för att vara att vi finner det nödvändigt att kommentera det mer i detalj:
Microsoft om standarder

EU rekommenderar fri programvara och öppna standarder

EU har i mars 2010 publicerat ett omfattande och väl genomarbetat dokument där man rekommenderar att offentlig upphandling ger företräde dels till öppna standarder, dels till fri och öppen programvara. Råden som ges är kloka och väl genomtänkta.
http://www.osor.eu/idabc-studies/OSS-procurement-guideline%20-final.pdf
Dokumentet finns tyvärr inte på svenska, och det är för långt för att vi skall kunna bistå med en översättning.

Microsoft följer inte sin egen standard i Office 2010

Alex Brown, en av frontfigurerna i ISO-standardiseringsprocessen kring OOXML och en av dem som tidigare valde att tro på Microsofts goda vilja, åtminstone i sin officiella roll, kommenterar inför releasen av Microsoft Office 2010 att programpaketet inte kommer att följa den ISO-standard som specialskrevs och drevs igenom för just Microsoft Office. Microsoft har redan tidigare meddelat att de inte inom överskådlig framtid kommer att följa den strikta, rena varianten av standarden (ISO 29500 Strict), utan hålla sig till den version som enkelt uttryckt standardiserade allt som Office 2007 råkade göra (ISO 29500 Transitional). Transitional-varianten var inte avsedd att användas för nya dokument, utan skulle reserveras för konverteringar av dokument från äldre versioner av Office. Detta var ett villkor som ställdes och ett löfte som gavs för att ISO-certifieringen skulle gå igenom. Microsoft implementerar tyvärr fortfarande "Transitional"-varianten av standarden i Office 2010, men inte ens det lyckas de göra rätt. Office 2010 skapar nämligen filer med flera nytillkomna och icke standardiserade utökningar av filformatet. Formellt sett gör detta Office 2010 till ett programpaket som saknar stöd för Microsofts egna standardiserade dokumentformat. Det verkar allt mindre sannolikt att OOXML någonsin kommer att användas i den standardiserade version som Microsoft använde så mycket resurser till att forcera genom ISO.
Detaljer (på engelska) finns i Alex Browns blog. Ett speciellt notabelt citat är följande:

Detta är inte standarden som ISO godkände. Det är standarden som ISO underkände.

Obamas administration kräver öppna format

Öppenheten vinner nya segrar även i USA. President Obamas administration har nu gått ut och krävt att offentlig verksamhet skall göra sin information tillgänglig på öppna format. Man säger bland annat följande:

Varje myndighet skall snarast vidta åtgärder för att utöka åtkomligheten till information genom att göra den tillgänglig på nätet på öppna format…
Så långt som det är praktiskt möjligt och under beaktande av gällande restriktioner skall myndigheter publicera information på nätet på ett öppet format som kan hämtas, laddas ner, indexeras och sökas med vanliga tillämpningar för webbsökning. Ett öppet format är ett som är plattformsoberoende och maskinläsbart och som görs tillgängligt för allmänheten utan restriktioner som skulle begränsa återanvändning av informationen ifråga…

Each agency shall take prompt steps to expand access to information by making it available online in open formats…
To the extent practicable and subject to valid restrictions, agencies should publish information online in an open format that can be retrieved, downloaded, indexed, and searched by commonly used web search applications. An open format is one that is platform independent, machine readable, and made available to the public without restrictions that would impede the re-use of that information…

Microsoft utestänger aktörer från viktig standard

Det har nyligen antagits en standard för filsystem på kommande stora Flash-minneskort. Filsystemet kallas exFAT och är avsett att ersätta dagens de facto-standard vFAT, det format som gjorde att TomTom blev stämda av Microsoft för patentintrång. Tyvärr har även det nya formatet sitt ursprung i Windows, och Microsoft har patent på det. Trots att standarden godkänts vägrar de nu att licensiera patenten till lösningar som använder öppen källkod. Microsoft försöker på detta sätt utestänga viktiga aktörer från marknaden och hindra interoperabilitet och fri konkurrens. Vi har förmodligen inte hört sista ordet i den här frågan.

Georg Greve: obalans mellan programvarupatent och standarder

Georg Greve, ordförande i Free Software Foundation, har publicerat en artikel på engelska, "An Analysis on Balance" som analyserar förhållandet mellan programvarupatent och öppna standarder. Artikeln återges här på originalspråket i sin helhet med författarens tillstånd. Någon översättning är inte planerad, men artikeln rekommenderas varmt — den är välskriven och mycket läsvärd.

Öppna standarder är en stark trend som alla tjänar på

En nyligen publicerad trendanalys från EU-håll innehåller en hel del läsvärt om öppna standarder, även om den definierar begreppet "öppen" litet annorlunda än förespråkare av verkligt öppna standarder. Ett av många begrundansvärda citat:

Öppna standarder byggda på principer om öppenhet, insyn och samförstånd lägger grunden för innovation och tillväxt, för flexibilitet och valfrihet, för globala marknadsframgångar och rättvis konkurrens. Med andra ord, öppna standarder är ett område där samhället, makthavarna och industrin är överens och något som alla garanterat tjänar på.

Open standards built on the principles of openness, transparency and consensus lay the grounds for innovation and growth, for flexibility and choice, for global market success and fair competition. In other words, open standards is where society, government and industry align and where everyone is sure to benefit.

Misstänkt sabotage mot Linux-systemet på Londons fondbörs

Londons fondbörs drabbades under "misstänkta omständigheter" av ett driftavbrott efter att nyligen ha bytt från ett Microsoft-baserat IT-system, som för övrigt aldrig fungerade tillfredsställande, till en Linux-baserad lösning som väsentligt ökade hastigheten och driftsäkerheten i systemet. Det som är anmärkningsvärt är att man genast efter avbrottet går ut med information som antyder att det ser ut att vara orsakat av sabotage. Avbrottet kom samma dag som man hade planerat att gå ut offentligt och annonsera det lyckade bytet till Linux. Presskonferensen har nu flyttats till efter nyår medan man utreder det inträffade. En möjlig anledning till sabotaget sägs vara missnöje med uppsägningar av IT-personal som inte behövs för underhåll av det nya systemet.

Google introducerar öppen videostandard

Videokodningstekniken VP8 som Google köpte upp för en tid sedan har nu gjorts tillgänlig av dem under en öppen och fri licens som är kompatibel med fri programvara. Projektet som kallas "WebM" är avsett att vara ett fritt och öppet alternativ till H.264, och den fortsatta utvecklingen görs med öppen källkod. Avsikten är att WebM skall bli ett av de standardiserade videoformaten i webstandarden HTML5. Vi är inte där än, men till att börja med kommer Chrome, Firefox och Opera att stödja formatet, och YouTube kommer från och med nu att publicera sina högupplösta filmer på formatet WebM, utöver formatet H.264 som de använt hittills.

MPEG-LA, den organisation som hanterar patentlicensieringen för H.264, anser att WebM inkräktar på flera av deras patent, och har annonserat planer på att sätta ihop ett licensavtal för att sälja sitt beryktade "beskydd" även åt dem som implementerar WebM. Google har å sin sida klart uttalat att de anser att WebM inte inkräktar på några patent. Vi lär få anledning att återkomma till frågan.

Free Software Foundation kritiserar videostandarden H.264

Den omtalade standarden H.264 för videokodning är ett utmärkt exempel på varför så kallade "RAND"-villkor för användning av patent inte är förenliga med en öppen standard. Hittills har patentlicensavtalet som man måste skriva på för att få implementera standarden i sina produkter varit omgärdat av sekretess, men Free Software Foundation har nu publicerat licensavtalet i sin helhet (PDF). Avtalstexten innehåller precis det som man redan anade: man förbinder sig att betala en låg och till synes högst rimlig royalty per enhet, med tariffer som är olika beroende på hur många enheter som distribueras. Det finns dessutom särskilda licensvillkor för "kommersiell" och "icke kommersiell" användning, och som licenstagare förbinder man sig att inte låta någon annan göra någon vidareutveckling av programmen eller av standarden utan att de i sin tur också tecknar en licens med patentinnehavaren. Sådana villkor är självklart oförenliga med programvara med öppen källkod som distribueras gratis utan restriktioner för vidareutveckling, och H.264 är därför ingen öppen standard. Kritik har också riktats mot att licensvillkoren ger fördelar för redan etablerade stora aktörer på marknaden men missgynnar nya, små aktörer som vill växa.

Rena mjukvarupatent faller som käglor i USA

Vi börjar nu se effekterna av det viktiga och avgörande utslaget om mjukvarupatent i en av de högre rättsliga instanserna i USA (Federal Circuit). Patent som inte är bundna till en speciell apparat utan bara beskriver en algoritm för en generell programmerbar dator faller nu platt i diverse processer. Ett exempel på en direkt rapport (på engelska) finns att läsa på LegalPad.

Microsoft teg om patentproblem för OOXML

I ett uppmärksammat rättsfall har Microsoft blivit stämda för patentintrång av det kanadensiska företaget i4i. Intrånget gäller den del av OOXML som kalls "Custom XML", en central egenskap i formatet som Microsoft själva har framhållit som en stor fördel. ODF har en annan mekanism för samma funktion, en mekanism som enligt i4i själva inte inkräktar på deras patent. Microsoft har nu fått en dom emot sig som förutom skadestånd på 290 miljoner dollar innebär att de beordras sluta sälja de produkter som implementerar "Custom XML": Microsoft Word 2003 och Word 2007 för Windows samt Word 2008 för Mac. Microsoft överklagade och fick uppskov med att dra tillbaka sina produkter från marknaden, men har förlorat i samtliga högre instanser ända upp till Högsta Domstolen, och måste nu ta bort stödet för "Custom XML" i sina produkter och betala 290 miljoner dollar i skadestånd till i4i. Detta är ett stort bakslag för Microsoft, och det beror på en företeelse som de själva har förordat i andra sammanhang: programvarupatent.

Vad som är viktigt att notera i fråga om öppna standarder är att OOXML alltså omfattas av ett programvarupatent där det inte finns något avtal om licensiering för den som implementerar standarden. Patentet som i4i har täcker enligt deras egen och rättens analys inte bara Microsoft Word, utan alla fullständiga implementationer av OOXML. Microsoft fick kännedom om detta patent redan under åren 2001-2003, och de kände helt uppenbart till problemen i mars 2007, då i4i skickade in sin stämningsansökan. Microsoft dolde alltså avsiktligt problemen med dessa patenträttigheter under processen för ISO-standardisering av OOXML. Inom ISO saknas tvingande regler för att standarder skall vara fria från patent eller krav på licensiering, men att helt förtiga en pågående patentstrid som har så tydlig inverkan på en föreslagen standard är ett allvarligt brott mot god sed inom standardiseringsarbete.

Microsoft ursäktar sig med att i4i aldrig uttryckligen hävdat att deras patent skulle vara väsentligt för att implementera OOXML, de har bara stämt Microsoft för implementationen i just deras produkt. Det försvaret är minst sagt svagt, eftersom Microsoft Word är det enda program som i dag implementerar "Custom XML" i OOXML. Patentet det gäller är mycket generellt och svepande formulerat, liksom de flesta programvarupatent, och täcker själva filformatet snarare än användningen. Patentet har bestridits, men befunnits vara giltigt enligt amerikanska patentregler.

Trasigt ODF-stöd i MS Office 2007 SP2

Efter mycket om och men har Microsoft nu i och med Service Pack 2 för Microsoft Office 2007 infört stöd för ODF-formatet. I alla fall på papperet. Tyvärr är det totalt trasigt och oanvändbart, på ett sätt som gör det svårt att tolka det som annat än avsiktligt. Man ska visserligen inte anta illvilja om inkompetens räcker som förklaring, men endast en gränslös inkompetens kan förklara detta.
I korthet fungerar det inte alls. Kompatibiliteten med andra program är obefintlig, sämre än för CleverAges ODF-plugin till Office2007 — ett program Microsoft själva sponsrade och har full tillgång till. För Excel-dokument är det så illa att Microsoft Excel 2007 endast kan öppna ODF-filer som det själv har sparat, och inget annat program kan just nu öppna ODF-filer som Excel sparat. Graden av interoperabilitet är alltså exakt noll. Man följer formellt sett standarden, men bryr sig inte det minsta om vad den är till för. Microsoft verkar fortsätta i gamla invanda hjulspår: man lovar bättra sig men gör sedan allt för att fördröja och sabotera under löjliga krumbukter.
Detaljer (på engelska) finns att läsa på Rob Weirs blog, i en officiell reaktion från ODF Alliance och i en svidande artikel från Jeremy Allison, ledare för Samba-projektet. Kritiken är minst sagt skarp från alla möjliga håll.

OOXML fortfarande trasigt

ISO har fortfarande, ett år efter det att standarden godkändes under en mycket omdiskuterad och kontroversiell process, inte lyckats publicera en fungerande version av IS29500, Office Open XML. Arbetet fortskrider så långsamt att det verkar ha avstannat helt och hållet. Standarden som den definieras av ISO finns just nu inte implementerad i någon programvara, och den innehåller flera kända och allvarliga felaktigheter som fortfarande inte retts ut. (Dessutom kan den förväntas innehålla hundratals okända felaktigheter, med tanke på hur undermålig kvalitet standarddokumentet hade när det godkändes, men det är en annan historia.) Microsoft, som är i princip ensam förespråkare av OOXML, implementerar en annorlunda, något inkompatibel version av formatet i sitt Office-paket, och har enligt egen utsago inga planer på att stödja standarden som den definieras av ISO. De implementerar inte heller den snarlika men annorlunda standarden ECMA-376, eftersom den också innehåller en rad felaktigheter som inte åtgärdats.

Nya anklagelser från EU mot Microsoft

EU har i januari 2009 uttalat sig om att Microsoft fortsätter att bryta mot den europeiska konkurrenslagstiftningen genom att på ett konstlat och lömskt sätt göra det onödigt svårt för konkurrerande programvaruprodukter på Windows-plattformen. Denna gång gäller klagomålen Internet Explorer, som på flera sätt har skapat stora problem, inte minst genom att den inte har följt internationellt accepterade öppna standarder. En sammanfattning av dagsläget finns här, och vi planerar självklart att återkomma till detta vartefter ärendet utvecklar sig.

Oracle köper Sun Microsystems

Sun Microsystems har under en tid haft ekonomiska problem med ohållbara förluster. Företaget förhandlade en tid med IBM om ett uppköp, men har nu i stället köpts upp av Oracle. Bland Suns produkter ingår servers och arbetsstationer med deras egen hårdvaruarkitektur, operativsystemet Solaris (en variant av Unix), programspråket Java, den öppna och fria databasen MySQL som de nyligen själva köpte upp, samt ett omfattande engagemang för OpenOffice.org, det öppna och fria alternativet till Microsoft Office. Vad som händer med produkterna efter köpet är i dagsläget oklart, men verksamheten gick som sagt med förlust och kommer naturligtvis att förändras under det nya ägarskapet. Oracle har sagt sig vara intresserade av att behålla MySQL, men vad som kommer att hända med OpenOffice.org är inte klart än. Projektet är dock inte i någon konkret fara — det är ett öppet och fritt projekt som kommer att leva vidare alldeles utmärkt även utan Suns sponsorskap.
EU:s konkurrensmyndighet undersöker eventuella hinder för affären och har ännu inte gett sitt godkännande, eftersom övertagandet skulle innebära att Oracle köper upp en databas med öppen källkod (MysQL) som kan anses vara en konkurrent till deras egen kommersiella lösning.

Microsoft stämde TomTom förgäves för intrång på värdelösa patent

Microsoft stämde nyligen företaget TomTom, en europeisk tillverkare av Linux-baserade GPS-system för bilar. Stämningen avsåg en rad gamla patent, patent som TomTom hade vägrat licensiera från Microsoft, dels med argumenten dels att de var ogiltiga, dels att det inte var förenligt med GPL-licensen att licensiera patent för att distribuera Linux. Några av patenten gällde nämligen Linux-implementationen av det urgamla filsystemet VFAT, som introducerades i Windows 95 och har blivit en de facto-standard som i stort sett alla varit tvungna att implementera för att erhålla interoperabilitet med Windows-baserade system. FSF (Free Software Foundation) och andra aktörer inom fri programvara och Linux-utveckling ansåg att stämningen var en fientlig handling mot Linux och fri programvara i allmänhet. Microsoft å sin sida försökte tona ner ärendets betydelse och hävdade att det bara var ett led i en pågående uppgörelse mellan dem och TomTom. Det stod dock klart att Microsoft i och med detta för första gången gick från att endast hota med stämningar till att verkligen processa mot en kommersiell aktör som baserar sin verksamhet på fri programvara, och detta resulterade i vad som närmast kan liknas vid en allmän mobilisering. Experter på Linux-sidan räknade med att de patent som det gällde inte skulle hålla om processen gick till rättegång, och TomTom fick snabbt hjälp och stöd av en rad aktörer inom fri programvara. De gick också med i Open Invention Network, en organisation som anlägger aktiv moteld mot de löjliga proportioner som processer om mjukvarupatent tagit på senare år. TomTom stämde dessutom Microsoft tillbaka för intrång på flera av sina egna patent.

Microsoft har nu dragit tillbaka stämningen. Resultatet av det hela är att parterna enades om en uppgörelse som i stora drag innebär att allt fortsätter som förut. Microsoft har alltså misslyckats med att få bort en Linux-baserad produkt från marknaden med hjälp av hot och översitteri. Även om många hade önskat sig litet mer fyrverkerier och ett konkret nederlag i rätten för Microsofts idiotiska patent så är detta en mycket positiv nyhet för öppna lösningar. Detaljerna i uppgörelsen är tyvärr inte kända, och de kommer förmodligen inte att offentliggöras. Klart är dock att Microsofts klassiska taktik med hot och översitteri gentemot öppna lösningar inte längre fungerar. Den information som getts innehåller dock ett intressant citat:

Uppgörelsen gör varken gällande att Microsofts patent är giltiga eller att TomToms produkter inkräktade på dem, vare sig nu eller tidigare. (The settlement neither implies that Microsoft patents are valid nor that TomTom's products were or are infringing.)

Det är alltså inte frågan om en klassisk patentlicensiering. Det är snarare en total reträtt från Microsoft, men med ett desperat försök att behålla ansiktet genom att kräva att vissa detaljer i upgörelsen hålls hemliga. Software Freedom Law Center uttalar sig om att ärendet är "avgjort, men inte avslutat" (settled, but not over). Open Invention Network (OIN) har sedermera begärt ompröving hos det amerikanska patentverket (USPTO) för de tre Microsoft-patent i ärendet som berörde Linux. Det förväntas att patenten kommer att bli annullerade, även om processen kommer att ta tid.

Ospecifika mjukvarupatent dödförklarade i USA

BPAI, instansen för överklaganden för patentverket i USA, har i ett aktuellt fall uttalat sig mycket tydligt och konkret om patenterbarheten hos programvara:

Denna beskrivning anger inga meningsfulla begränsningar av patentkravets omfattning, eftersom den inte tillför mer än en generell dator som har programmerats på ett ospecificerat sätt för att implementera de funktionella stegen som nämns i kraven. Om det vore nog att nämna en "programmerad dator" i kombination med beskrivning av rent funktionella steg i en metod, där funktionerna implementeras med en ospecificerad algoritm, för att förvandla annars icke patenterbara metodsteg till en patenterbar process så skulle detta sätta form före substans. Det skulle göra det möjligt att skydda den fundamentala principen i den icke datorimplementerade metoden genom att endast nämna en "programmerad dator". En sådan begränsning till ett visst användningsområde är otillräckligt för att göra en annars icke patenterbar process patenterbar.

This recitation fails to impose any meaningful limits on the claim's scope as it adds nothing more than a general purpose computer that has been programmed in an unspecified manner to implement the functional steps recited in the claims. Were the recitation of a "programmed computer" in combination with purely functional recitations of method steps, where the functions are implemented using an unspecified algorithm, sufficient to transform otherwise unpatentable method steps into a patent eligible process, this would exalt form over substance and would allow pre-emption of the fundamental principle present in the non-machine implemented method by the addition of the mere recitation of a "programmed computer." Such a field-of-use limitation is insufficient to render an otherwise ineligible process claim patent eligible.

I kombination med resultatet från Bilski ger detta en tydlig bild av att bubblan med programvarupatent nu definitivt har spruckit i USA. Resten av världen, exempelvis EU, skulle göra klokt i att snarast ta efter.

Bland de patent som nu helt klart blivit värdelösa finner vi en lång rad patetiska försök från oseriösa aktörer att patentera triviala och alldagliga aktiviteter som inköp och informationssökning, men med det påhängda villkoret "gjort med en dator" eller "utfört över ett nätverk".

Något som dock åtminstone tills vidare förblir patenterbart är en specifik algoritm som är utförligt beskriven, även om den implementeras helt i programvara. Det existerar många sådana patent sedan länge, och det är inte de som är det största problemet. Det är de ospecifika och löjligt breda programvarupatenten som uppstått på senare år som är värst, och dessa är nu tack och lov definitivt dödförklarade. I USA. Europeiska patentverket EPO och de aktörer som anser att sådana här idiotpatent skall bli norm inom EU försöker låtsas som om ingenting har hänt, men en förändring är förmodligen att vänta.

Obama föreslår patentreform i USA

Enligt ett nyligen framlagt förslag vill USA:s nyvalde president Barack Obama genomföra omfattande reformer för det illa fungerande patentsystemet i USA. Detta är glada nyheter. Nu hoppas vi att EU inser att det amerikanska systemet är trasigt och inte är något att ta efter. Även det europeiska patentsystemet behöver en översyn - den europeiska patentorganisationen skall inte få fortsätta luckra upp patentreglerna.

Reformera patentsystemet: Ett system som producerar patent av hög kvalitet i rätt tid är väsentligt för global konkurrenskraft på 2000-talet. Genom att förbättra förutsägbarheten och tydligheten i vårt patentsystem skall vi hjälpa till att skapa en omgivning som uppmuntrar till innovation. Genom att ge det amerikanska patentverket (PTO) resurser att förbättra patentens kvalitet och att öppna upp processen för extern utvärdering av medborgare kommer vi att minska osäkerheten och de slösaktiga rättsprocesser som just nu utgör en väsentlig hämsko för innovationen.

Reform the Patent System: A system that produces timely, high-quality patents is essential for global competitiveness in the 21st century. By improving predictability and clarity in our patent system, we will help foster an environment that encourages innovation. Giving the Patent and Trademark Office (PTO) the resources to improve patent quality and opening up the patent process to citizen review will reduce the uncertainty and wasteful litigation that is currently a significant drag on innovation.

Abstrakta metodpatent befinns ogiltiga i USA

Ett viktigt immaterialrättsfall i USA har nu, efter åratal av processande, resulterat i att abstrakta metodpatent blivit mycket svåra, i praktiken omöjliga att motivera för US Patent and Trade Mark Office (USPTO). Det slags mer eller mindre triviala patent på rena affärsmetoder som vi sett en störtflod av de senaste åren kommer att sluta godkännas från och med nu. En öppen fråga är vad som händer med alla de formellt sett ogiltiga metodpatent som godkänts med stöd av det ursprungliga utslaget från State Street Bank v. Signature Financial Group, det utslag som nu i praktiken annullerats. Rättens beslut i sin helhet är tungläst men intressant. En bra sammanfattning finns på Groklaw. Programvarupatent bör också påverkas, även om utslaget inte uttryckligen gäller patent på programvara. Domslutet talar i försiktiga ordalag om en begränsad tillämpbarhet hos utslaget när det gäller programvarupatent, eftersom processen gällde ett metodpatent och inte ett programvarupatent, men utslaget är tydligt: rena metodpatent är inte giltiga, och programvarupatent är enligt de flesta bedömares åsikt att betrakta som metodpatent.

IBM tar strid för öppna standarder och interoperabilitet

IBM:s nya policy för standardarbete ställer nya, hårdare krav på öppenhet, rättvisa och saklighet inom arbets- och beslutsprocessen för att skapa nya tekniska standarder. Deras pressrelease säger att IBM hädanefter kommer att:

 • Delta i eller avsluta arbetet inom standardiseringsorgan baserat på kvaliteten och öppenheten i deras processer, regler för medlemskap och policy angående patent och liknande.
 • Uppmuntra såväl utvecklingsländer som övriga att anamma öppna globala standarder och att delta i utvecklingen av sådana standarder.
 • Verka för regelverk inom standardorgan som säkerställer att tekniska beslut, omröstningar och lösandet av tvister sker rättvist av oberoende deltagare, skyddat från otillbörlig påverkan.
 • Samarbeta med standardorgan och utvecklare för att säkerställa att standarder för öppen interoperabilitet inom programvaruområdet är öppet tillgängliga och implementerbara.
 • Hjälpa till med att skapa klara, enkla och konsekventa regler för immaterialrättsliga frågor (patent) inom standardiseringsorgan, så att utvecklare och implementatörer ges möjlighet att fatta välinformerade tekniska och ekonomiska beslut.
 • Begin or end participation in standards bodies based on the quality and openness of their processes, membership rules, and intellectual property policies.
 • Encourage emerging and developed economies to both adopt open global standards and to participate in the creation of those standards.
 • Advance governance rules within standards bodies that ensure technology decisions, votes, and dispute resolutions are made fairly by independent participants, protected from undue influence.
 • Collaborate with standards bodies and developer communities to ensure that open software interoperability standards are freely available and implementable.
 • Help drive the creation of clear, simple and consistent intellectual property policies for standards organizations, thereby enabling standards developers and implementers to make informed technical and business decisions.

SIS anammar ODF som svensk standard

Utan större publicitet har nu SIS ratificerat ODF 1.0 även som en svensk standard. ODF 1.0 är inte den senaste versionen, men det är den senaste som är en ISO/IEC-standard, närmare bestämt ISO/IEC 26300. OpenOffice, det populäraste programpaketet som använder ODF, sparar sina filer i version 1.1, och version 1.2 håller som bäst på att ta form. Standardiseringsarbetet ligger som brukligt är något efter den tekniska utvecklingen på marknaden, eftersom man i normalfallet är intresserad av att en standard skall vara så bra som möjligt och inte innehålla fel och oklarheter när den publiceras.

Regeringar tappar respekten för ISO/IEC

Processen kring Microsofts OOXML har allvarligt skadat ISO/IEC:s tidigare goda rykte. Under konferensen CONSEGI i Brasilia gjorde regeringarna i Sydafrika, Ecuador, Brasilien, Paraguay och Kuba ett gemensamt uttalande i form av ett protestbrev:

(…) Det står nu klart att vi, om än motvilligt, måste ompröva vår inställning till ISO/IEC, särskilt i fråga om dess relevans för våra olika nationella statliga interoperabilitetsprojekt. Förut har det antagits att en ISO/IEC-standard automatiskt skall komma ifråga för användning inom statsadministrationen, men denna ståndpunkt håller uppenbart inte längre.

(…) What is now clear is that we will have to, albeit reluctantly, re-evaluate our assessment of ISO/IEC, particularly in its relevance to our various national government interoperability frameworks. Whereas in the past it has been assumed that an ISO/IEC standard should automatically be considered for use within government, clearly this position no longer stands.

Michael Heller: för mycket ägarskap är skadligt

Michael Heller, forskare inom ekonomi och äganderätt, har i sin bok "The Gridlock Economy: How Too Much Ownership Wrecks Markets, Stops Innovation, and Costs Lives" visat på ett enkelt men obekvämt forskningsresultat: när för många parter äger delar av samma sak så kan ingen använda den. ("When too many people own pieces of the same thing, nobody can use it.") Resultatet pekar tydligt på nyttan och fördelen med öppna standarder utan licensieringsavgifter.

Se Michael Hellers egen presentation av ämnet på YouTube.

Ny version av EIF från EU

EU publicerade nyligen ett förslag till en uppdaterad version av sin EIF, Electronic Interoperability Framework. Några smakprov ur innehållet i rekommendationerna är följande:

 • Använd beprövade och erkända öppna standarder.
 • Återanvänd existerande standarder där så är lämpligt.
 • Gör administrativa system oberoende av icke öppen teknik.
 • Använd XML-baserade format.

Microsoft meddelar avsikt att stödja ODF

Microsoft meddelade nyligen i ett pressmeddelande att man inom ett år kommer att uppdatera Microsoft Office 2007 till att kunna öppna och spara filer i ODF-format. Detta besked är välkommet, om än något förvånande efter de många bisarra turerna i vad som urartade till ett veritabelt krig om dokumentstandarder. Under det gångna året har Microsoft lagt stor ansträngning och avsevärda mängder pengar på att med mer eller mindre ljusskygga metoder tvinga igenom sin egen standard OOXML som ett onödigt och illa hopkommet alternativ till den existerande öppna ISO-standarden ODF. Microsoft meddelar dessutom samtidigt att deras eget format OOXML, i den version som till slut godkändes av ISO, inte kommer att stödjas förrän långt senare i deras nästa version av Office-paketet.

Reaktionen från förespråkare av öppna standarder och utvecklare av öppen programvara kan beskrivas som positiv men avvaktande. Initiativet välkomnas, men det innebär en plötslig helomvändning och möts därför av en hel del misstro. Microsoft har heller inte levererat något än, de har bara förklarat en avsikt att göra så.

New York anser multipla standarder skadligt

En nyligen publicerad rapport från staten New York i USA ger intressanta rekommendationer angående dokumentformat för offentlig verksamhet. Punkt 9 i deras slutsatser låter så här (i deras original och vår översättning):

Increased numbers of formats for doing the same office tasks do not increase choice in any positive manner. Use of multiple formats increases complexity and ongoing costs. The use of single, standarized formats increases efficiencies and furthers compatibility and interoperability. Choice comes into play in two ways: (a) the choices made by vendors to directly support accepted standards; and (b) the ability of the State to choose among vendors who support accepted standards.

Ett ökat antal format för att utföra samma kontorsuppgifter ökar inte valfriheten i någon positiv mening. Att använda multipla format ökar komplexiteten och driftskostnaderna. Att använda ett enda standardiserat format ökar effektiviteten och förbättrar kompatibiliteten och interoperabiliteten. Valfriheten yttrar sig på två sätt: (a) valen som leverantörer gör att direkt stödja accepterade standarder, och (b) möjligheten för staten att välja bland de leverantörer som stödjer accepterade standarder.

Se även vår artikel om multipla standarder.

Carlo Piana sågar OOXML

Carlo Piana, advokat och juridiskt ombud för FSF (Free Software Foundation), kommenterar att det saknas anledningar för Microsofts föreslagna standard OOXML att existera. Han pekar också på att standardiseringsprocessen drivits av ett ensidigt krav på kompatibilitet med en produkt från en viss leverantör. Direkt citat samt en svensk översättning följer:

Thence — for instance — the need to preserve the 1900-is-a-leap-year bug, blatantly ignoring that a) we have been in a Gregorian calendar, and not in a Julian Calendar long since and b) that there is an ISO standard (8601) on Representation of dates that cannot be disregarded. In other words, it is the implementation that leads the standard, not the standard that guides the implementation, and this is plainly unacceptable.

I could be biased in my opinion, but a standard that ignores all the standards and even the rules of standard-making processes, should not be an International Standard.

Därav — exempelvis — behovet av att bevara programfelet som anser år 1900 vara ett skottår, vilket blankt struntar i att a) vi sedan länge har en gregoriansk kalender och inte en juliansk, och b) det finns en ISO-standard (8601) rörande representation av datum som man inte kan bortse ifrån. Med andra ord, det är implementationen som driver fram standarden, inte standarden som vägleder implementationen, och detta är helt enkelt oacceptabelt.
Jag är kanske partisk i min åsikt, men en standard som ignorerar alla andra standarder, och till och med standardiseringsprocessen som sådan, förtjänar inte att vara en internationell standard.

FFII sågar näringsdepartementets utredning om standarder

"Näringsdepartementets IT-standardutredning omdefinierar begreppet "öppna standarder" till att innefatta även slutna standarder, vilket i praktiken urholkar begreppet." Se: Pressrelease från FFII

Bruce Perens sågar Gartners förslag till ny EU-policy för IT-standarder

Bruce Perens, pionjär inom öppen källkod, publicerade i september 2007 en artikel som kritiserar en rapport från Gartner Group beställd av EU. Rapporten är tänkt att ligga till grund för att skapa en ny EU-policy för standarder på IT-området, EIF 2.0. Den så kallade EIF 1.0, European Interoperability Framework, förespråkar öppna standarder och innehåller den definition vi valt att publicera som huvuddefinitionen av öppna standarder här på openstandards.se. Gartner-rapporten kritiserar ståndpunkten hos EIF 1.0 att öppna standarder är att föredra, och föreslår på ett lömskt och otillbörligt vinklat sätt att fokus ändras i kommande versioner. Bruce Perens och andra förespråkare av öppna standarder har verkligen inga goda ord att säga om Gartners rapport, och Gartner Group har kritiserats från många håll för att vinkla sina resultat och rekommendationer för att här försöka tillfredsställa sina kommersiella finansiärer och industriella partners snarare än att ge EU den opartiska och objektiva rapport man beställde.

En svensk översättning av Bruce Perens artikel publiceras här med författarens tillstånd.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License